Menu

runing 1
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ครูชวนวิ่ง 2019" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครู นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง 
 
ครูชวนวิ่งภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อให้คน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าครูเกษียณมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต อีกทั้งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทำประโยชน์เพื่อกิจการของท้องถิ่น และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top