Menu

pkru 2 jan 2020

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา โดยคณะผู้จัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” จากชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากนี้กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อไป

Top