Menu

กีฬา - Phuket Rajabhat University

ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1

runing 1
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ครูชวนวิ่ง 2019" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครู นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง 
 
ครูชวนวิ่งภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อให้คน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าครูเกษียณมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต อีกทั้งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทำประโยชน์เพื่อกิจการของท้องถิ่น และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ P (Professional)

S 32923658

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็จ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน อาจารย์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ P (Professional) ในรายการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ H.D.Y INTERNATION BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 สนามแบดมินตัน อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทุกประเภทมากกว่า 500 คน

ประวัตินักกีฬา (ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน)
https://youtu.be/9MCpOp3Kk9o

S 32923656 0

S 32923659

มอบรายได้ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินงานทุนการศึกษา

pkru 2 jan 2020

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา โดยคณะผู้จัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” จากชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากนี้กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อไป

Top