Menu

MOU - Phuket Rajabhat University

PKRU จับมือ Swinburne University ร่วมมือวิชาการนานาชาติ สร้างหลักสูตรระยะสั้น

 
1
 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Phuket Rajabhat University และ Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. Wallace Wong Shung Hui – Chief Executive Officer of Swinburne ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายด้านกิจการต่างประเทศของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ PKRU และ Swinburne ได้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในรูปแบบการจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายกรอบความร่วมมือและนำไปสู่การจัดทำ Action Plan ที่ชัดเจน ซึ่งในเวทีการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Visiting Professor การเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นเทรนด์การศึกษายุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU ร่วมมือ UCSI University, Malaysia

qs university rankings feb 2020

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia โดยมี Assoc.Prof.Dato’Dr.Toh Kian Kok ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลงานวิจัยร่วมกัน และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสร้างกลยุทธ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ให้มีอันดับที่สูงขึ้นต่อไป

PKRU ลงนาม UNIMAS, Malaysia พร้อมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

unimas jan 2020 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของ UNIMAS ภายหลังการหารือร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOA และส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

picture : UNIMAS

unimas jan 2020 2

unimas jan 2020 3

unimas jan 2020 4

unimas jan 2020 5

unimas jan 2020 6

จีนสื่อสาร จับมือ อันดารา รีสอร์ท ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

andara resort residence jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา กับ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณพิมพ์มณี โบลาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ ร่วมลงนาม MOU ในการนี้มีบุคลากรของสาขาวิชาภาษาจีนฯ และทีมบริหารจากโรงแรมอันดาราฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน อาคาร 7 ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
andara resort residence jan 2020 2
 
andara resort residence jan 2020 3
 
สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จะเตรียมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จะสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และผลิตบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเข้าสู่สถานประกอบการโดยตรง
 
andara resort residence jan 2020 4
 
andara resort residence jan 2020 5
 
andara resort residence jan 2020 6
 
andara resort residence jan 2020 7
 
andara resort residence jan 2020 8

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามร่วมมือ รร.วิชิตสงคราม

pkru chinese language 21 jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
pkru chinese language 21 jan 2020 2
 
pkru chinese language 21 jan 2020 3
 
pkru chinese language 21 jan 2020 4
 
pkru chinese language 21 jan 2020 5
 
pkru chinese language 21 jan 2020 6
 
pkru chinese language 21 jan 2020 7
 
pkru chinese language 21 jan 2020 8
 
pkru chinese language 21 jan 2020 9
 
pkru chinese language 21 jan 2020 10
 
pkru chinese language 21 jan 2020 11
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ “พัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง”

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ผลักดันหลักสูตรนานาชาติ

 
rcheva dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Outcome-Base Vocation Curriculum)” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการนี้อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมกันนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหารของคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ว่า “การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำพันธ์อันดีกับสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาต่ออย่างยั่งยืน
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ทั้งนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการ International Students for Hospitality Internship Program โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นการร่วมมือด้านการเรียนรู้ ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการโรงแรม นักศึกษาอินเดียและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โครงการหลักสูตรระยะสั้น Marine Resources Management, Environmental Protection and Coastal Economic Development กลุ่มผู้บริหารของจังหวัด Ca Mau ประเทศเวียดนาม และ โครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา English and Traveling Camp ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ให้กับนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ในการนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงจัดโครงการการศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขึ้น เพื่อนำคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษานานาชาติและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต”  
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 
Top