วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต เข้าสู่ระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
ส่งต้นฉบับ (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ได้ทางระบบ ThaiJO
ดาวน์โหลดระเบียบการเตรียมต้นฉบับวารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต