เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมินผล ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • พ.ค. 22, 2563
  • 1865

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมินผล

ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0001 10

0002 4

0003 1

0004

Top