เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

  • มิ.ย. 29, 2563
  • 372

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

0001 11

0002 5

Top