เมนู

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

  • มิ.ย. 30, 2563
  • 244

เครื่องหมาย

คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คลิ๊กดาวน์โหลดปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย)

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คลิ๊กดาวน์โหลดแบบยินยอมเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คลิ๊กดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Top