Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 11.27.2017 - 4:30 pm 11.28.2017
Author:
PR PKRU

Description

งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ