Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 01.15.2018 - 4:30 pm 01.18.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ณ ห้อง LAB 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

Location information