Description

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธี "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information