Description

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธี "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยท่องเที่นวนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information