Calendar:
PKRU Event
Date:
8:00 am 05.09.2018 - 5:00 pm 05.10.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยทลัยราชภัฏภูเก็ต จัด "เครือข่าย วจก.5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information