Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย"เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย" ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Location information