Description

สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์" ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information