Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 05.17.2018 - 4:30 pm 05.18.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จ.พังงา

Location information