Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 07.21.2018 - 4:30 pm 07.22.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ"ไหว้ครูดนตรีไทย" ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information