Calendar:
PKRU Event
Date:
12.20.2018 8:30 am - 4:30 pm
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต