Description

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนา "เพื่อถ่ายทอดและเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน"  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา (ชนั้ 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information