Description

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "บ่มพลังเพื่อพ่อ" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information