Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 01.23.2019 - 4:30 pm 01.25.2019
Author:
PR PKRU

Description

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38 (WUNCA) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต