Description

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (คณะครุศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม

Location information