Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 08.15.2019 - 4:30 pm 08.17.2019
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 14.00 น คณะวิทยาศาสตร์ฯ

                                   เวลา 14.00 - 20.00 น. คณะมนุษยศาสตร์

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 4.00 น. คณะครุศาสตร์

                                   เวลา 14.00 - 20.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

 

วันที 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 14.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                   เวลา 14.00 - 20.00 น. วิทยาลัยท่องเที่ยงนานาชาติ