Description

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Location information