Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 09.16.2019 - 4:30 pm 09.17.2019
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภุเก็ต

Location information