วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560 13:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

 

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขึ้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

 

ดาวน์โหลด >>  ใบสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

Read 1117 times