วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560 10:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขึ้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ดาวน์โหลด >> ใบสมัคร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สายวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1118 times