วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 07:47

ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร

Written by
Rate this item
(2 votes)
ทุ่งปอเทือง
 
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ทุ่งปอเทือง
 
pkru travel destination oct 2018 3
 
นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย กล่าวว่า “สืบเนื่องจากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการแนวคิดด้านการท่องเที่ยวสู่การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการ อาทิ การนำเที่ยว การจัดการธุรกิจเกษตร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของสาขา อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
 
ทุ่งปอเทือง
 
ทุ่งปอเทือง
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนำเที่ยวและการสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมดนตรีในสวน การละเล่น และกิจกรรมจำหน่ายอาหารและสินค้าทางการเกษตร ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถ ชิม ช้อป แชะ และแชร์ ได้ตลอดทั้งงาน หลังจากการดำเนินกิจกรรม นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติได้ โดยอาศัยทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี” ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรฯ กล่าว
 
ทุ่งปอเทือง
 
ทุ่งปอเทือง
 
ทุ่งปอเทือง
 
pkru travel destination oct 2018 9
 
pkru travel destination oct 2018 10
 
pkru travel destination oct 2018 11
 
pkru travel destination oct 2018 12
 
pkru travel destination oct 2018 13
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 558 times