วันจันทร์, 19 กันยายน 2559 09:04

การเช่าเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 งวันที่ 21 มีนาคม 2559

Written by

การเช่าเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว145 งวันที่ 21 มีนาคม 2559

Read 312 times