ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2587)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสำเนาเอกสารประกอบโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน สาขาวิชาการปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริหารสำนักงาน 12 รายการ (สาขาวิชาการปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - มิ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรังานสำนักงาน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ รร.สาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา