ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2587)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คูมือโครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่โครงการยกระดับคุณภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเครื่องสังเวย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงประกอบพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการเีรียนรู้ด้านการอ่าน ฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)