ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2723)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแบบอาคารท่องเที่ยวนานาชาติ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/60mzxa
ดาวน์โหลดแบบรายการประกอบแบบ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/s9xlyu
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแบบอาคารท่องเที่ยวนานาชาติ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/60mzxa
ดาวน์โหลดแบบรายการประกอบแบบ ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/s9xlyu

จ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 24 ห้อง อาคารสำนักงานสภาคณาจารย์ และอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดครุย (ปีการศึกษา 2559)

จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 23 - 26 พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/3299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (ฉบับเพิ่มเติม)