ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2726)

การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ประกาศจ้างงานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชุม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารแปรรูปอาหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ 1 ตัว, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง, กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 2 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)