PKRU Channel : เชิญชวนร่วมงานชิม ช้อป แชะ แชร์ “ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร”

Written by  Read 439 times
วันพุธ, 12 กันยายน 2561 15:04

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน “ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร” ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น.-20.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร