เมนู

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ (ผู้กู้เอกสารมีปัญหา)

  • มิ.ย. 20, 2563
  • 3417

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ) ที่ดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อประสงค์ขอกู้ กยศ. และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ ส่งเอกสารที่ขาดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง กยศ. เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ

Top