เมนู

กำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59)

  • ก.ค. 25, 2562
  • 1120

Logo

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) เข้าร่วมการทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ http://gg.gg/schedulev1

ในการนี้ สำนัก ประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) ทุกสาขาวิชามารับตารางสอบ Exit Exam ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 เวลา 08.45 – 16.30 น.

Top