เมนู

กองกลาง - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

CPALL มอบเจลแอลกอฮอล์

cpall 10 jul 2020 1

PRPKRU (8-10 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก เพื่อนำให้บริการกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ในการฆ่าเชื้อโรคเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

cpall 10 jul 2020 2

cpall 10 jul 2020 3

cpall 10 jul 2020 4

cpall 10 jul 2020 5

cpall 10 jul 2020 6

cpall 10 jul 2020 7

cpall 10 jul 2020 8

cpall 10 jul 2020 9

cpall 10 jul 2020 10

PKRU Leader Vision : ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กับนโยบายผลักดันบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 
0 1
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายสำคัญด้านหนึ่งในการให้บริการนักศึกษา บุคลากร หน่วยงานองค์กร และประชาชน ในรูปแบบของการจัดการศึกษา การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น รวมถึงการให้บริการในด้านไอที ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานดังที่กล่าวมาเป็นบทบาทของ “บุคลากรสายสนับสนุน” เป็นผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ PKRU 
 
ดังนั้นเพื่อการจัดทัพเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงการยกระดับศักยภาพของบุคลากร จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ในรูปแบบของการเข้าสู่ตำแหน่ง “ชำนาญการ” คอลัมน์ PKRU Leader Vision ขอแนะนำที่มาและความสำคัญของนโยบายดังกล่าว
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เล่าว่า “นโยบายในการส่งเสริมผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หรือที่เรียกว่า Career Path เป็นนโยบายสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ถ้าบุคลากรมีศักยภาพ มีความก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ได้ 
 
สำหรับวิธีการดำเนินการในการส่งเสริมบุคลากรของเรา มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการร่างระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล โดยการดำเนินงานของ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีความคล่องตัว และมีระบบมากยิ่งขึ้น ส่วนกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมนั้น ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง คือ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และ นายอรรถพร อินถาสาน ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคมาร่วมถ่ายทอดเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรของเราในการจัดทำ PKRU Work Manual เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ผลการทำงาน เพื่อให้มีทิศทางในการเขียนคู่มือที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
 
 
 
 
ในส่วนถัดมาได้มีการกำหนดกรอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อกำหนดกรอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของเรานั้นยังเป็นระดับปฏิบัติการ แต่บุคลากรหลายคนมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านในหลากหลายวิชาชีพ เช่น งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ งานบุคคล งานการเงิน งานเทคโนโลยีสารเทศ งานบรรณารักษ์ งานธุรการ งานพัสดุ ฯลฯ ทั้งนี้ในการดำเนินการปีนี้ (2562) มีการประเมินค่างานและผ่านถึง 14 ตำแหน่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าพึงพอใจของมหาวิทยาลัยที่มีการเริ่มต้นจุดประกายและกำหนดรูปแบบมาตรฐานให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ มีกำลังใจและมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในรุ่นต่อไปได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานชำนาญการ รวมถึงชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเป้าหมายในขั้นถัดไปที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้ความก้าวหน้าในสายอาชีพนอกจากจะเป็นความสำเร็จส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานแล้ว องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานซึ่งเปรียบเสมือนตำราในการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และเป็นใบเบิกทางให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ อันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยมีแผนงานในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานองค์กร มีแผนจะพัฒนาเรื่องระบบงาน เรื่องของสมรรถนะสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษา ทักษะด้านไอที บุคลิกภาพ รวมทั้งส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมีการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ถือว่าเป็นแนวนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังส่งเสริม พัฒนา ให้มีความต่อเนื่อง นำไปสู่การมีบุคลากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยและพร้อมสำหรับงานบริหารจัดการและงานบริการในทุกรูปแบบต่อไป” ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าว 
 
 
การสร้างขวัญกำลังใจและการสร้างความมั่นคงทางหน้าที่การงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีศักยภาพ โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและตอบโจทย์งานให้บริการแก่ท้องถิ่น
 

Workshop เข้ม “ค่ายบ่มเพาะผลงานวิชาการสายสนับสนุน”

DSCF6937 2

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอทพันตาภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะผลงานวิชาการสายสนับสนุน รุ่นที่ 2”  โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวคำให้โอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรสายสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยนางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก / จัดทำแบบประเมินตนเองแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับการอบรมในครั้งนี้  จะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกสังกัดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 29 คน ซึ่งคาดว่ามีบุคลากรสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

DSCF6927 2

DSCF6946 2

DSCF6955 2

DSCF6966 2

DSCF6969 2

DSCF6971 3

DSCF6974 2

DSCF6976 2DSCF6978 2

DSCF6981 2

DSCF6983 2

กองกลาง นิเทศบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

1

PRPKRU (21 กันยายน 2563) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ และบุคลากรผู้ที่อยู่ในกระบวนการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุม MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และ นายโอภาส เขียววิชัย เป็นวิทยากรในการนิเทศบุคลากร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กองกลาง อบรม “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตฯ”

pkru 23 dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ในการนี้มี นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร
 
 
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินระดับ A คิดเป็นร้อยละ 85 จาก 10 ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ C ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือเกิดช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนได้โดยไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส และปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร เพื่อหวังให้ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ”
 
 
 
 
 
 

กองกลาง อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน”

1
 
1 1
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากร 
 
2
 
3
 
สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กองกลาง ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตสาธารณะ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจากมติคคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอรับบริการ 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย”

chutima sujjakul aug 2020
 
(PRPKRU) 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย” โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทาง www.pkru.ac.th
 
 
 
 
สำหรับการจัดการบรรยายดังกล่าว สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2551 ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ได้กำหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ / ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ / พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการร้องเรียน / รายงานผลการดำเนินงานทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ / ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงเป็นที่มาของการจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ทำผลงานทางวิชาการอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และไม่ผิดหลักกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร”

cyber new nomal ways aug 2020
 
(PRPKRU) 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร” โดยวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th 
 
 
 
 
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารยุคดิจิทัล และการใช้งานแพล็ทฟอร์มต่างๆ อย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะภัยของความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ที่มีการสร้างตัวตนเสมือน รวมถึงการป้องกันไวรัสหรือการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุคการศึกษาแบบ New Normal ที่อาจารย์และบุคลากรมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการ การประชุม การจัดอบรมและการเรียนการสอนเป็นวิธีการหลัก ซึ่งเป็นวิถีใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยถาวร อีกทั้งวิทยากรได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลดิจิทัลในการจัดทำงานวิจัย งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้มีความถูกต้องและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตรพัฒนางานสารบรรณ

1

PRPKRU (31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563) งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณสำหรับหัวหน้างาน” โดยมี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมที่ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ และนายจักรพงศ์ จินดาวงศ์ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 / ฝึกวิเคราะห์ แยกประเภทหนังสือราชการ / เรียนรู้หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี / เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพด้านงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติราชการและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกผ่านหนังสือราชการที่มีความถูกต้องและมีข้อมูลที่ชัดเจน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แถลงข่าวงานวันราชภัฏ 2563 “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด”

pkru day 2020
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าววันราชภัฏ “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ร่วมแถลงข่าว ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มหาวิทยาลัยได้นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับจังหวัดฝั่งอันดามันจนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น รวมถึงมีการนำเสนอห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ที่ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก้าวสู่ปีที่ 49 นับจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต จนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังคงปฏิบัติพันธกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมา ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ดังนั้นในการดำเนินงานดังกล่าว จึงอยากให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยเฉพาะการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่ใน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ส่วนหนึ่งจึงได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานบางส่วนผ่านการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลกับท้องถิ่น และเนื่องในโอกาสที่ทุกๆวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน ‘ราชภัฏ’ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเชิญชวนและนำเสนอให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
1. การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันราชภัฏ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.-22.30 น. “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจากสำนักงานเทศบาลรัษฎา / การแสดงมโนราห์ จากมโนราห์   อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง    ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
2. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 07.30 น.  ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์  ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
3. การกิจกรรม “Horm Run Juan Restaurant” ร้านอาหารหอมรัญจวน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น.-20.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
4. การจัดโครงการ “ราชภัฏ วัฒนะกวี คีตศิลป์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.-21.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจ ประกอบด้วย การขับกลอน/เสภา ราชภัฏ 3 ยุค โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวด ทูตราชภัฏ...วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา การแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” การประกวด ทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา การแสดง “พูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่” คุณจุมพล ทองตัน
 
5. การจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be "BIRD" ธงไชย แมคอินไตย์      ซึ่งจัดทำและแสดงโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
6. การจัดกิจกรรม Run To Night วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณขุมเหมือง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย  ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top