เมนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย แข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรม

 
huso pkru arts and culture 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย" กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย แข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Promoting your local culture in andaman region" / แข่งขันเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนอดีตเมืองภูเก็จ" / แข่งขันออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ร้อยเรื่องเมืองอันดามัน" / ประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ / การแข่งขันเขียนพู่กันจีนและวาดภาพประกอบ / การแข่งขันประดิษฐ์มงกุฏเจ้าสาวจีน (เฉ่งก๋อ) / แข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เอกลักษณ์ล้ำค่าเมืองฟ้าอันดามัน" / แข่งขันสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

78220689 2704628986262030 3692006943372607488 o

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และตัวแทนคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรพิเศษร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทางออกราชภัฏในห้วงวิกฤต”

73388419 2704628786262050 4984614597060198400 o

75004988 2704624419595820 5537577003466620928 o

75029111 2704629246262004 5845872551997210624 o

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสู่การพัฒนาองค์กรในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการรองรับการปรับเปลี่ยนภาระ และความรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในการจัดการประชุมและสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการบริหารจัดการหลักสูตร มาร่วมสัมมนาแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในยุคของความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นใรพื้นที่ของตน” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว.

75241052 2704628849595377 838703853305069568 o

72429852 2704626276262301 4430254728554741760 o

75398128 2704627109595551 1881557135800664064 o

75446496 2704625959595666 6563789005677133824 o

76642475 2704629429595319 576920876444811264 o

76654584 2704624506262478 22636470514745344 o

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

1
 
2
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว  อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
 
3
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลงานวิจัยชุดระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการแต่งกายแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับโอกาสและพิธีการสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจารีตประเพณี
 
ขณะที่สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 4 ชุด ประกอบด้วย “ชุดชมพู่เพชรสายรุ้ง” “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” “นาฏยประดิษฐ์สำหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง” “ปุราณคติวชิรศรีทวารวดีและระบำยักษ์แคระ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
4
 
5
 
DSC 2819
 
DSC 2903
 
DSC 2921
 
DSC 2990
 
DSC 3011
 
DSC 3059 2
 
DSC 3106
 

สารสนเทศศาสตร์ฯ จัด “กิจกรรมการพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0”

image1 1

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์ฯ เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ต่อเนื่องปีที่5) : กิจกรรมการพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมี ดร.อมรรัตน. นาคะโร ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์ / การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ / การส่งเสริมการอ่าน / โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและการมอบเกียรติบัตรแก่ยุวบรรณารักษ์ และการมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : นวัตกรรมการบริการวิชาการแด่โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย

image2

image4

image7

image9

image0

หนึ่งทศวรรษ “นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต”

 
law pkru dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ พร้อมต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายหนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต ที่จัดขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของสาขานิติศาสตร์ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 10 ปี จึงได้ถือโอกาสนี้ เชิญผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายจากอาชีพต่างๆ ทั้งนักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ มาเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 ในการออกประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายหลังจบการศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านกฎหมาย และผลงานของสาขานิติศาสตร์ รวมไปถึงช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหลายแห่งในเขตพื้นที่อันดามัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
ด้าน อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวเสริมว่า “การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เพราะเราได้เชิญอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาสอนนักศึกษาที่ราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้มีความสามารถจากส่วนกลาง รวมไปถึงมีเครือข่ายทางด้านกฎหมาย ทั้งจากสภาทนาย สถานประกอบธุรกิจต่างๆ ด้านกฎหมาย ในการประสานและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์
 
โดยการเรียนการสอนเราจะมุ่งไปทางด้านทนายความเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกปีสาขานิติศาสตร์จะจัดโครงการสานฝันนักกฎหมายสู่เส้นทางวิชาชีพ ด้วยการเชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกมาติวเข้มสำหรับการสอบตั๋วทนายความให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพทนายความ เพราะเรามองว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาชีพทนายความจึงมีความต้องการสูง ดังนั้น เราจึงได้พยายามที่จะปั้นนักศึกษาไปทางด้านทนายความ และปัจจุบันนักศึกษาจบไปจากราชภัฏภูเก็ต ไปสอบตั๋วทนายความได้ทุกปี” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ รับรางวัลชมเชยภาพวาดจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

 
78952931 430428604272473 1002482376619589632 n
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชน ในการประกวดภาพวาดหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ในชื่อภาพ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตกองทัพไทย” ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในงานมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ และคณะกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี มณเฑียร ชูเสือหึง กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ปกรณ์ กลมเกลี้ยง พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และชลิต นาคพะวัน ที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย”เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่างๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย
 
 
 
 

แสดงความยินดี “นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์” เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ “รางวัลเยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่อาคารนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้มี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีรับมอบรางวัล

119947664 322728735460852 2418002410053978456 n

120008259 2651594945102490 7573989249656647411 n

120027655 313803766585163 352009208765944422 n

แสดงความยินดี นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง

 
DSC05063 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง จากนายอำพล เสนาณรงค์ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
75614061 2596193367127889 8770068488216641536 n
 
เจ้าของรางวัลจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการสมาคมคนพิการภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานสำหรับท้องถิ่น เพื่อพี่น้องผู้พิการ ในการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการต่อไป ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ทำให้มีความรู้ในด้านการประสานงาน การจัดการด้านต่างๆ และการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถสนับสนุนการทำงานเพื่อผู้พิการในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 
สำหรับความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่เปิดกว้างทางการศึกษา และพร้อมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งบ่มเพาะและสนับสนุนผู้มีคุณธรรมและจิตอาสาเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
75485984 3308028262603295 438928164249403392 n
 
56209368 2666149843457810 2866636747318493184 n
 
60824846 2792466194159507 211839031263100928 n
 
Top