เมนู

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

“Spa ภูเก็ต หลังโควิด” ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำเสนอรูปแบบบริการสปาวิถีใหม่

 
spa phuket หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและทีมงานจากสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การอบรมมี นายเอกรินทร์ วริทธิกร เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ นักวิจัยผู้มีผลงานการศึกษาด้านธุรกิจสปา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
 
 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงที่มาและรูปแบบการจัดการอบรมว่า “การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง PKRU และหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน (MOU) อีกทั้งจากการเกิดวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพต้องปิดให้บริการ ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการในท้องถิ่นเข้าสู่การให้บริการสปาวิถีใหม่ New Normal ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในวงการสปาภูเก็ต ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่รัดกุมเนื่องจากมีความใกล้ชิดอันมีความเสี่ยงระหว่างผู้ให้และรับบริการ (Physical Distancing) ได้ทราบถึงมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการกระจายโรค โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโดยการนำของทีมงานนักวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยด้านสปาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ธุรกิจของสปาภูเก็ตให้คงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Spa & Wellness ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ECO SPA

 
eco spa jan 2020 1
 
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ (SPA) เกิดขึ้นและเติบโตใน จ.ภูเก็ต และพื้นที่ภาคใต้ ควบคู่กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยมีรูปแบบของบริการที่คล้ายคลึงกันตามเทรนด์ความนิยมด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว อันเป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพให้มีจุดขายและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 15 หน่วยงาน 
 
eco spa jan 2020 2
 
eco spa jan 2020 3
 
คอลัมน์ PKRU EXPERT ขอนำผู้อ่านพูดคุยกับ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ ที่จะบอกเล่าถึงผลลัพธ์และแนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพิ่มความสามารถในระดับสากล ก้าวสู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค 
 
S 20037639
 
eco spa jan 2020 4
 
ดร.พุทธพร กล่าวถึงผลการวิจัยพบว่า “การดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบริการ ได้แก่ 1.มาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA / 2.ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ระบบ Spa Business Information Management System ที่ช่วยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสปาสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการ และตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ปัจจุบันมีธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลแต่ยังไม่พบความแตกต่างของบริการที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากกว่าการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนั้นการสร้างความแตกต่างให้กับสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้โดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น และการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาผสมผสานกับบริการสปาที่มีอยู่ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่กว้างและหลากหลายขึ้น
 
eco spa jan 2020 5
 
eco spa jan 2020 6
 
อย่างไรก็ตามธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และภาคใต้ สามารถนำผลการศึกษา / วิจัย ไปเป็นข้อมูลหรือนำไปปรับใช้ เพื่อประกอบการวางแผนเชิงนโยบายทางการตลาด และเพื่อการลดใช้พลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การปรับใช้จากแนวทางการจัดการขยะ หรือแนวทาง 3R (Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ Recycle การรีไซเคิล) เช่น การใช้ผ้าและใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่า หรือการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะจากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น กะลามะพร้าว การใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น อย่างสับปะรดภูเก็ต มาเป็นส่วนประกอบใน Spa Treatment หรือการนำขนมพื้นถิ่น เช่น เต้าส้อ เป็นอาหารว่างบริการลูกค้า อีกทั้งการนำวิถีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาช่วยเพิ่มมูลค่าในกระบวนการการให้บริการ เช่น ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกที่นำมาตกแต่งทั้งชุดพนักงาน ปรับใช้เป็นผ้าคลุมเตียงนวด ผ้าคลุมเบาะรองนั่ง ผ้าคลุมโต๊ะ โดยเฉพาะการนำผ้าถุงมาเป็นผ้าคลุมหรือนุ่งอาบน้ำ ที่ผลการศึกษาพบว่า สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และสนใจซื้อกลับไป จนสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้น”
 
eco spa jan 2020 7
 
eco spa jan 2020 8
 
เจ้าของผลงานคู่มือ ECO SPA เปิดเผยเพิ่มเติมถึงแผนการนำงานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ว่า “ได้มีการนำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ มาร่วมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และต่อยอดศึกษาโครงการวิจัยย่อยที่จะสามารถลงลึกถึงบริการท่องเที่ยวสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ในเบื้องต้นได้มีการร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการวิจัยและการเรียนการสอนด้านการนวดสปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงทีมนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการศึกษาและหาช่องทางนำพืชเกษตรพื้นถิ่นป้อนให้กับผู้ประกอบการสปาเพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตกรได้อีกทาง
 
eco spa jan 2020 9
 
eco spa jan 2020 10
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต นับเป็นการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งตอบโจทย์การให้บริการเชิงพื้นที่ทั้งในเขต จ.ภูเก็ต และภาคใต้ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ รวมถึงเป็นแนวทางที่สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจรับบริการหรือร่วมพัฒนาสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA สามารถติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร 0 76 523 094-7 ต่อ 6000 
 
eco spa jan 2020 11
 
eco spa jan 2020 12
 
eco spa jan 2020 13
 
eco spa jan 2020 14
 
eco spa jan 2020 15
 
eco spa jan 2020 16
 

PKRU ร่วมมือ The Executive lounge (Thailand) พัฒนา Spa and Wellness Tourism

 
the coral executive lounge feb 2020
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ Royal Orchid Spa เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ ร่วมลงนาม ตลอดจนมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้จัดทำงานวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสององค์กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรของสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของภูมิภาคอันดามันและประเทศไทย อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree Program) และหลักสูตรระยะยาว (Degree Program) ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมี Impact และเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรฯ สร้างสีสันคืนลอยกระทง 2562 ปชช.ร่วมงานคึกคัก

 

pkru loy krathong 2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาชาวจีน นักศึกษาไทย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ขุมน้ำ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดงานดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี และตลาดนัดเกษตร เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และถ่ายทอดต่อยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน

 

IMG 20191124 104425

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ลงพื้นที่บ้านท่าสัก ต.ป่าคลอก ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตร ปัญหา อุปสรรคด้านเกษตรกรรม และสำรวจความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นแนวทางให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

ม.ราชภัฎภูเก็ต ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

agritech and innovation center aic mar 2020 0
 
(5 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ 
 
agritech and innovation center aic mar 2020 1
 
agritech and innovation center aic mar 2020 2
 
agritech and innovation center aic mar 2020 3
 
agritech and innovation center aic mar 2020 4
 
agritech and innovation center aic mar 2020 5
 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานระยะยาวใน MOU คือจัดให้มีศูนย์ AIC ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ซึ่งมีอธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการจากผู้แทนภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคเกษตรกร โดยให้มีผู้อำนวยการศูนย์ AIC ทำหน้าที่บริหารมีภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการเกษตร แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการนี้การดำเนินงานของ AIC สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมวิชาการ ให้บริการจัดการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมรับฟังทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมการเกษตร

ประชุมออนไลน์ภูเก็ต 1 มิ.ย. 2563
 
(PRPKRU) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารและตัวแทนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวถึงประเด็นในการประชุมในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งแนวทางที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับส่วนกลาง จะช่วยกำหนดทิศทางให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นศูนย์บริการแหล่งเรียนรู้และอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางที่เชี่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารเชิงพาณิชย์”
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมทั้งหมด 19 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด 15 ประเภท ผลการแข่งขันนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ นางสาวภาวิตา ศิลา และนางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจเกษตร ได้แก่ นายกรณ์วิทย์ เกิดสุข นายพิชชาพงศ์ ชุมรักษ์  นายกฤติน ศรีสวัสดิ์ และนางสาวพุธิตา เออชูชื่น  
 
เครดิตภาพ UBRU - เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 
86697899 3000545843312406 2064862620552265728 o
 
86970239 3001187269914930 2829552973187645440 o
 
86970294 3001174009916256 7700195377483350016 o
 
87153492 3001186823248308 4316890780468772864 o
 
87172070 3001179079915749 5606731538914869248 o
 
87453895 3002835609750096 2592979306871259136 o
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน มุ่งเน้นตอบโจทย์ Smart Farming

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่เศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยทางการเกษตรและอาหาร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแบบ Smart Farming ร่วมกับชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ให้การปรึกษาวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านเกษตรและอาหาร แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และให้การสนับสนุนเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร ทางศูนย์มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันดินโลก 2562 ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดคณะโชว์ผลงานเกษตรแนวใหม่

 
0
 
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญ อีกทั้ง ณ ปัจจุบันสภาพของดินเกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเคมีในดิน ทำให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูญเสีย และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และดินที่ถูกชะล้างพังทลายตกตะกอนตามแหล่งน้ำทำให้ตื้นเขิน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช ตามศาสตร์พระราชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก / การทำปุ๋ยหมัก / ปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยเชื้อสด / และมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา ได้แก่ นิทรรศการเกษตรต้องเที่ยว โดยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว / นิทรรศการสินในน้ำ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / นิทรรศการพืชงอกเพราะดินชื้น พืชฟื้นเพราะดินดี โดยสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ / นิทรรศการ You are what you eat โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / การทำดินจากมูลไส้เดือน / การนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิค โดย บ้านพอเพียง @ภูเก็ต / และกิจกรรมเหลืองบาน ณ ลานเกษตร เปิดทุ่งดอกปอเทืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินของมหาวิทยาลัย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top