เมนู

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

คณะเกษตรฯ สร้างสีสันคืนลอยกระทง 2562 ปชช.ร่วมงานคึกคัก

 

pkru loy krathong 2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาชาวจีน นักศึกษาไทย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ขุมน้ำ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดงานดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี และตลาดนัดเกษตร เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และถ่ายทอดต่อยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน

 

IMG 20191124 104425

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ลงพื้นที่บ้านท่าสัก ต.ป่าคลอก ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตร ปัญหา อุปสรรคด้านเกษตรกรรม และสำรวจความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นแนวทางให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน มุ่งเน้นตอบโจทย์ Smart Farming

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่เศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยทางการเกษตรและอาหาร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแบบ Smart Farming ร่วมกับชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ให้การปรึกษาวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านเกษตรและอาหาร แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และให้การสนับสนุนเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร ทางศูนย์มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) โทร 08 1797 5542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันดินโลก 2562 ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดคณะโชว์ผลงานเกษตรแนวใหม่

 
0
 
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญ อีกทั้ง ณ ปัจจุบันสภาพของดินเกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเคมีในดิน ทำให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูญเสีย และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และดินที่ถูกชะล้างพังทลายตกตะกอนตามแหล่งน้ำทำให้ตื้นเขิน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช ตามศาสตร์พระราชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก / การทำปุ๋ยหมัก / ปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยเชื้อสด / และมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา ได้แก่ นิทรรศการเกษตรต้องเที่ยว โดยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว / นิทรรศการสินในน้ำ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / นิทรรศการพืชงอกเพราะดินชื้น พืชฟื้นเพราะดินดี โดยสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ / นิทรรศการ You are what you eat โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / การทำดินจากมูลไส้เดือน / การนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิค โดย บ้านพอเพียง @ภูเก็ต / และกิจกรรมเหลืองบาน ณ ลานเกษตร เปิดทุ่งดอกปอเทืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินของมหาวิทยาลัย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top