เมนู

งานกิจการต่างประเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

NPTU, Taiwan - PKRU หารือประเด็นความร่วมมือจัดทำ Action Plan

1
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mike Y.K Guu – President of National Pingtung University (NPTU), Taiwan พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ในโอกาสที่เดินมาหารือเรื่องการจัดทำ Action Plan สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือว่า “มหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ร่วมกับ NPTU เมื่อปี 2562 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภาษา และวิชาการร่วมกับไต้หวันหลายโครงการ ถือเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา PKRU ที่มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจการต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารของ NPTU และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและกรอบความต้องการร่วมกับบุคลากรสายวิชาการของ PKRU ในหลากหลายสาขาความรู้ เช่น เกษตรและอาหาร / ไอทีและเทคโนโลยี / วัฒนธรรม / การท่องเที่ยว ซึ่งทาง NPTU ให้ความสนใจภูเก็ตเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวระดับสากล มีทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้มากมาย เมื่อผนวกกับผลงานศึกษาวิจัยของบุคลากร PKRU เชื่อว่าการจัดทำ Action Plan ในการร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะเป็นสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 

PKRU จับมือ Swinburne University ร่วมมือวิชาการนานาชาติ สร้างหลักสูตรระยะสั้น

 
1
 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Phuket Rajabhat University และ Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. Wallace Wong Shung Hui – Chief Executive Officer of Swinburne ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายด้านกิจการต่างประเทศของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ PKRU และ Swinburne ได้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในรูปแบบการจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายกรอบความร่วมมือและนำไปสู่การจัดทำ Action Plan ที่ชัดเจน ซึ่งในเวทีการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Visiting Professor การเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นเทรนด์การศึกษายุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU นำนักศึกษาจาก 5 ประเทศ Design Thinking Workshop

pkru design thinking workshop feb 2020

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PKRU International Student Workshop and Competition 2020 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาจากประเทศไทย / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / ญี่ปุ่น / และจอร์แดน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการศึกษาระดับนานาชาติและเป็นวิทยากรในจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล จบการศึกษาจาก University of Oxford, England / ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร จบการศึกษาจาก University of Leeds, England / และ ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข จบการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดตั้ง งานกิจการต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของ PKRU ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ดังนั้นงานกิจการต่างประเทศ ได้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับพันธมิตรในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนระดับสากล จึงทำให้เกิดการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบันอุดมศึกษา จาก 5 ประเทศ รวมถึงนักศึกษาของ PKRU เข้าร่วม Workshop ในรูปแบบ Design Thinking คือการฝึกฝนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในมิติที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนหัวข้อทางภาษาและวัฒนธรรมจากนักศึกษานานาชาติจะช่วยส่งเสริมและยกระดับความคิดให้กับนักศึกษาเกิดมุมมองที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นสิ่งสนับสนุนนโยบายของ PKRU ที่จะเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติควบคู่กับการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

คลิกอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานกิจการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานกิจการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

85958

85959

85960

Top