เมนู

ประชุม - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

NPTU, Taiwan - PKRU หารือประเด็นความร่วมมือจัดทำ Action Plan

1
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mike Y.K Guu – President of National Pingtung University (NPTU), Taiwan พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ในโอกาสที่เดินมาหารือเรื่องการจัดทำ Action Plan สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือว่า “มหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ร่วมกับ NPTU เมื่อปี 2562 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภาษา และวิชาการร่วมกับไต้หวันหลายโครงการ ถือเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา PKRU ที่มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจการต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารของ NPTU และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและกรอบความต้องการร่วมกับบุคลากรสายวิชาการของ PKRU ในหลากหลายสาขาความรู้ เช่น เกษตรและอาหาร / ไอทีและเทคโนโลยี / วัฒนธรรม / การท่องเที่ยว ซึ่งทาง NPTU ให้ความสนใจภูเก็ตเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวระดับสากล มีทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้มากมาย เมื่อผนวกกับผลงานศึกษาวิจัยของบุคลากร PKRU เชื่อว่าการจัดทำ Action Plan ในการร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะเป็นสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 

PCIT จับมือ ม.สวนดุสิต เตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร และทีมงานจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ 
 
 
 
รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กล่าวถึงที่มาของการหารือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านอาหาร เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีครัวที่มีมาตรฐาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาครัวให้มีมาตรฐาน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติกับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจได้มีห้องครัวที่มีมาตรฐาน และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง
 
 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครัวมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเพื่อพัฒนารูปแบบครัวมาตรฐานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินจัดตั้งครัวมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 

PKRU – PSU หารือสรุปประเด็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

 

1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพ

ประชุมบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

pkru-meeting

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ งานวิชาการ / งานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์-อาคารสถานที่ / งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น / งานกิจการและสวัสดิการนักศึกษา / งานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / งานกิจการต่างประเทศ / การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
 
 
และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร ประกอบด้วยผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ / ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น / ผศ.สิริโสภา จุนเด็น / ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด / ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
 
รางวัลหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.28) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (4.10) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (3.94) และะดับคณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4.62)
 
 
 
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ / ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล / ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ / 
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 10 คน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ / ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง / ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล / ดร.อนุศรา สาวังชัย / ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ / ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี / อาจารย์วรางคณา ทองนพคุณ / อาจารย์ภัทริดา โปฎก / อาจารย์สินีนาฏ พวงมณี / อาจารย์รัตติยา ซังชาสิทธิ์
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม / อาจารย์อภิวัฒน์ ศรศักดา / อาจารย์ชุติมา ช้างพุ่ม / อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู และรางวัลวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงานในงาน Thailand Research Expo 2019 ได้แก่ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563

pkru 21 jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (151)/2563 และการสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 
pkru 21 jan 2020 2
 
pkru 21 jan 2020 3
 
pkru 21 jan 2020 4
 
ในการประชุมวันที่ 13 มกราคม เป็นการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอด ใน 4 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก พร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 ภูมิภาค ประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในส่วนของการประชุมในวันที่ 14 มกราคม มีการหารืองานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบล (Big Data) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยในช่วงบ่ายเป็นการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ
 
สำหรับการประชุมวันที่ 15 มกราคม ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดงาน จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ" พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
pkru 21 jan 2020 5
 
pkru 21 jan 2020 6
 
pkru 21 jan 2020 7
 
pkru 21 jan 2020 8
 
pkru 21 jan 2020 9
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมรับฟังทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมการเกษตร

ประชุมออนไลน์ภูเก็ต 1 มิ.ย. 2563
 
(PRPKRU) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารและตัวแทนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวถึงประเด็นในการประชุมในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน (Andaman Agricultural and Food Science Service Center) ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านดิน ปุ๋ย และน้ำ / วิเคราะห์ทางด้านอาหาร / วิเคราะห์ทางด้านโมเลกุล โดยมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน นอกจากนี้ทางศูนย์ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งแนวทางที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับส่วนกลาง จะช่วยกำหนดทิศทางให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นศูนย์บริการแหล่งเรียนรู้และอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางที่เชี่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารเชิงพาณิชย์”
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการฯวุฒิสภา ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

phuket tourism aug 2020
 
PRPKRU (6 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต เลขานุการคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความยั่งยืน ในยุค New Normal ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมหารือสะท้อนปัญหา และหาแนวทางร่วมกันเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล จ.ภูเก็ต
 
 
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา ได้รับฟังปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากพบว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น ซึ่งหลังจากที่มีการปิดเกาะต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ธรรมชาติฟื้นตัว จึงต้องมีการวางแนวทางในการดูแลป้องกัน โดยให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนถึงแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหากมีการเปิดประเทศ นอกจากนี้ยังมีการติดตามในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยมาก ซึ่งหลังจากที่รับฟังปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะที่ทางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการนำเสนอผลการศึกษาด้านการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีศักยภาพ (Carrying Capacity) โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทางคณะกรรมาธิการจะมีการจัดทำรายงานนำเสนอให้ทางรัฐบาลได้รับทราบและให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

78220689 2704628986262030 3692006943372607488 o

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และตัวแทนคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรพิเศษร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทางออกราชภัฏในห้วงวิกฤต”

73388419 2704628786262050 4984614597060198400 o

75004988 2704624419595820 5537577003466620928 o

75029111 2704629246262004 5845872551997210624 o

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสู่การพัฒนาองค์กรในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการรองรับการปรับเปลี่ยนภาระ และความรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในการจัดการประชุมและสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการบริหารจัดการหลักสูตร มาร่วมสัมมนาแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในยุคของความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นใรพื้นที่ของตน” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว.

75241052 2704628849595377 838703853305069568 o

72429852 2704626276262301 4430254728554741760 o

75398128 2704627109595551 1881557135800664064 o

75446496 2704625959595666 6563789005677133824 o

76642475 2704629429595319 576920876444811264 o

76654584 2704624506262478 22636470514745344 o

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการชาวบ้านท่ามะพร้าว จ.กระบี่

 
rdi pkru 20 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและบริการวิชาการจาก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กระบี่ ในพื้นที่เป้าหมาย หัวสะพานท่ามะพร้าว” โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สำหรับการร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังประเด็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท่ามะพร้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว / การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน / ประมงกับการท่องเที่ยว / อาหารฮาลาล / มาตรฐานความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวชุมชน / ซึ่งจากการที่ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อมูลโดยเฉพาะศักยภาพที่ชุมชนมีนำไปจัดตั้งทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยเบื้องต้นทีมนักวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบพลังงานทางเลือก และการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงสำรวจพื้นที่และวางแผนจัดทำโครงการ รวมถึงนักวิจัยจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ที่ได้ร่วมกับนักเรียนและโรงเรียน (มัคคุเทศก์น้อย) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าใจถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงชองชาวบ้านนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิทยฯ จัดระบบสนับสนุนนักศึกษา Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

 
pkru speak english is bett
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้บริหารสำนักวิทยฯ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
สำหรับโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกเพื่อสร้างบรรยากาศการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร 4 ปี เรียนจบแล้วต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงกำหนดให้นักศึกษามีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านโปรแกรม English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะเดือนละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และมีการทดสอบภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะสอดแทรกกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความกล้าให้นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมองว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ จ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top