เมนู

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PCIT จับมือ ม.สวนดุสิต เตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร และทีมงานจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ 
 
 
 
รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กล่าวถึงที่มาของการหารือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านอาหาร เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีครัวที่มีมาตรฐาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาครัวให้มีมาตรฐาน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติกับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจได้มีห้องครัวที่มีมาตรฐาน และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง
 
 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครัวมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเพื่อพัฒนารูปแบบครัวมาตรฐานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินจัดตั้งครัวมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 

STRIPRAM เยือน PCIT ต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษา

 
pcit pkru 11 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก Ambarrukmo Tourism Institute, Yogyakarta, Indonesia (STRIPRAM) ในโครงการ Student Exchange Program “STRIPRAM visit to PCIT” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องระหว่าง PCIT และ STRIPRAM ภายหลังการ MOU ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทักษะด้านการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดจน การพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษา PCIT ได้มีการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Yogyakarta, Indonesia ส่งผลให้นักศึกษาของ PCIT ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศในภูมิภาค AEC รวมถึงมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายการศึกษาระดับนานาชาติของ PCIT ซึ่งการต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
Top