เมนู

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PCIT จับมือ ม.สวนดุสิต เตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร และทีมงานจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ 
 
 
 
รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กล่าวถึงที่มาของการหารือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านอาหาร เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีครัวที่มีมาตรฐาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาครัวให้มีมาตรฐาน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติกับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจได้มีห้องครัวที่มีมาตรฐาน และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง
 
 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครัวมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเพื่อพัฒนารูปแบบครัวมาตรฐานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินจัดตั้งครัวมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCIT เตรียมนักวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงพื้นที่

former director of tat thailand mar 2020
 
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Phuket College of International Tourism : PCIT) จัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย PCIT ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สำหรับโครงการในครั้งนี้มี นายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายปรีชา พรหมบุตร อดีตพัฒนาการ จ.บุรีรัมย์ ร่วมบรรยายหัวข้อการวิจัยและนวัตกรรม/กรณีการศึกษา เชิงพื้นที่สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ก่อตั้ง PCIT ขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้นำบุคลากรด้านวิชาการ นักวิจัย ในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมมือกับ PCIT จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักในการทำงานเชิงพื้นที่ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ใช้วิธีการทำงานแบบลงลึกชุมชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ๆ เพื่อพลิกฟื้นวิถีชุมชน ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้นักวิจัยจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานอย่างตรงจุดและสร้างให้เกิด Impact ที่แท้จริงต่อชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดมุมมองในการทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก” อธิการบดี กล่าว   
 
 
 
 
 
 
 

STRIPRAM เยือน PCIT ต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษา

 
pcit pkru 11 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก Ambarrukmo Tourism Institute, Yogyakarta, Indonesia (STRIPRAM) ในโครงการ Student Exchange Program “STRIPRAM visit to PCIT” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องระหว่าง PCIT และ STRIPRAM ภายหลังการ MOU ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทักษะด้านการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดจน การพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษา PCIT ได้มีการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Yogyakarta, Indonesia ส่งผลให้นักศึกษาของ PCIT ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศในภูมิภาค AEC รวมถึงมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายการศึกษาระดับนานาชาติของ PCIT ซึ่งการต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
Top