เมนู

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

“ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” Talk ประเด็น ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

itim parit mar 2020
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมสัมมนาสถานการณ์อุตสาหกรรมด้านที่พักโรงแรม เรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และการศึกษา 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น โดยมี คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ นักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยและสิทธิทางสังคมรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดน่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนำมาใช้ผลักดันและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพลังของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการธุรกิจโรงแรม ส่งนักศึกษาออกฝึกงานต่างประเทศ เสริมประสบการณ์ - เตรียมพร้อมการทำงาน

149652 1

วันที่ 17–19 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิบการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นตัวแทนในการนำนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่ น.ส เจนจิรา จำปาดะ น.ส.ชุติมา เภาไชย น.ส.พรนภัส ทองสุข และ น.ส.อุบลวรรณา ทองสัมฤทธิ์ ฝึกงานต่างประเทศ ณ โรงแรม G HOTEL SDN BHD ซึ่งเป็นโรงแรมในกลุ่ม G Hotel Gurney โดยนักศึกษาเริ่มทำการฝึกงานตั้งแต่ เดือน พ.ย 2019 – ก.พ. 2020 ในแผนกบริการส่วนหน้า และบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน ที่พัก อาหาร ตลอดจนใบอนุญาตในการทำงานต่างประเทศ ได้รับการต้อนรับและประสานงานอันดี Mr. Aaron Leong ตำแหน่งTalent Development Executiveจากโรงแรม G HOTEL SDN BHD ในการนี้ทางสาขาวิชาขอขอบพระคุณ Mr. Johnny Goh ตำแหน่ง Marketing Manager วิทยาลัย Sentral Collage Penang ที่ให้คำแนะนำและช่วยประสานงานครั้งนี้

 149647

149648

149651

ธุรกิจโรงแรม ดึงกูรูการท่องเที่ยวให้ความรู้ นศ.ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

nida phuket nov 2019
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม MS CONFERENCE ROOM 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ” ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
 
 
 
ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม กล่าวว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ได้กำหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร จำนวน 13 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ในภาคเรียนที่ 3 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์ในแผนกห้องพัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์ในแผนกการจัดการส่วนหน้าหรือแผนกครัว ในส่วนของชั้นปีที่ 4 จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ตนถนัดและสนใจ โดยทำการฝึกในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 และในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฯ จะต้องทำการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ได้เข้าใจถึงภาพรวมและลักษณะการฝึกประสบกตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
 
 
 
ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยฝึกประสบการณ์ในแผนกต่างๆ อาทิ เช่น แผนกบริการส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว และแผนกอื่น ๆ ทั้งในประเทศ คือ จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ คือรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้นรวม 22 โรงแรม” ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม กล่าว
 
 
 
 
 
Top