เมนู

อบรม - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

คณะครุศาสตร์ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาครูภาษาไทย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ใน จ.ภูเก็ต

pkru education 3 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นต่อไป”
 
 
 
 
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ปสุตา แก้วมณี คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบโปสเตอร์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายฯสู่การปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษา

S 67903490

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงในพื้นที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า  60 โรงเรียน

S 67903494

S 67903496

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และหารือแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตรงเป้าหมายต่อไป

S 67903501 1

กระบี่รอยัล 191118 0110 1

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0111

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ จัดอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การควบคุมชั้นเรียน และจัดการศึกษาที่สนองความต้องการ จำเป็นของเด็กเป็นรายบุคคลมีการจัดบริการช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพที่เท่าเทียม  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์จะได้นำผลจากการสะท้อนความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการมาดำเนินการจัดโครงการฯ ในปีที่ 2 ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0256

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0008

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0164

นศ. นวัตกรรมการออกแบบ PKRU ร่วมค่าย “TOYOTA ART CAMP”

DSCF3317

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 262  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3289

DSCF3291

DSCF3295

DSCF3297

สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในปีนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีเป้าหมายในการจัดอบรมให้กับนักศึกษา 8 จังหวัด รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดวันนำเสนอผลงานของนักศึกษาในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คือต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบสินค้า / บรรจุภัณฑ์สินค้า และมีทักษะโปรแกรม Adobe Illustrator

DSCF3299

DSCF3300

DSCF3301

DSCF3303

DSCF3322

DSCF3328

DSCF3332

DSCF3334

DSCF3345

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6

 
5
 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนบุคลากรจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (ระดับ 7) กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายเฉลิมชัย ดงจันทร์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระเบียบแบบแผน แนวปฏิบัติการใช้ราชาศัพท์ แนวทางการปฏิบัติในวันสำคัญ และความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี 
 
 
 
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และวัดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านพิธีการที่ถูกต้อง ในการประกอบพิธี งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้าน พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน จ.ภูเก็ต โดยมี วัด มัสยิด และโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่น มีศาสนพิธีกร เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ เป็นแบบแผนประเพณีในรูปแบบเดียวกัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวก. เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย

 
arit pkru 6 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยมี บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี / รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง / รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร เป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิจัยชุมชน / บัณฑิตพันธุ์ใหม่ / แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว / การสร้างหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ / 
 
 
 
ผศ.ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 54 หลักสูตร 5 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่มสาขามีคณะวิชาดังนี้ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปฏิบัติตามพันธกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือของท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม จึงมีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน จำแนกเป็นองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพหลักสูตร คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพอาจารย์
 
งานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการ จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย เพื่อให้มีการทบทวนการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ตลอดจนเน้นย้ำให้คณะ สาขาวิชา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว และยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา

IMG 9586

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด การออมเงิน การลงทุนขั้นพื้นฐาน การเงินในโลกยุคดิจิทัล และ ภัยทางการเงิน

IMG 9578

IMG 9576

IMG 9565

IMG 9587

IMG 9590

IMG 9601

IMG 9593

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

Top