เมนู

สารสนเทศศาสตร์ฯ จัด “กิจกรรมการพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0”

  • ก.พ. 27, 2563
  • 615

image1 1

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์ฯ เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ต่อเนื่องปีที่5) : กิจกรรมการพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมี ดร.อมรรัตน. นาคะโร ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรณรักษศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์ / การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ / การส่งเสริมการอ่าน / โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและการมอบเกียรติบัตรแก่ยุวบรรณารักษ์ และการมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : นวัตกรรมการบริการวิชาการแด่โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย

image2

image4

image7

image9

image0

Top