เมนู

MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

  • มี.ค. 06, 2563
  • 958
huso pkru mar 2020
 
(6-7 มีนาคม 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “MC of HUSO” : เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีคณะวิทยากรจากสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้านการเป็นพิธีกรและนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ นำโดย นางสาววัชราพร ญาณโกมุท เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ อาทิ การวางบุคลิก การจัดระเบียบร่างกาย การใช้เสียงและไมโครโฟน การเตรียมบทพูด (สคริปต์) ฯลฯ 
 
 
 
อาจารยธีรพงษ์ คณบดี HUSO กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้คณะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อรองรับการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกร ออกไปรับใช้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพราะตระหนักว่าปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากในชุมชนที่บุคลากรยังขาดทักษะด้านการทำหน้าที่พิธีกร โดยเฉพาะการใช้คำพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที ด้วยความสำคัญดังกล่าว HUSO PKRU จึงได้จัดกิจกรรม MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำทักษะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการในท้องถิ่น รวมถึงสามารถก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top