เมนู

RDI ดึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรฯ นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

  • มี.ค. 13, 2563
  • 873
 
dpi thailand 13 mar 2020
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมมี ดร.ฮัสลีนา บุญทวี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า “สำหรับการอบรมในครั้งนี้ RDI ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมานักวิจัยได้จัดทำผลงานด้านองค์ความรู้ การสร้างเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือชุมชน โดยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการจัดทำควบคู่กันคือการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดรวมถึงระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก DIP ได้ช่วยแนะนำเทคนิควิธีการครอบคลุมทุกกระบวนการของขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผลลัพธ์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top