เมนู

กองกลาง อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน”

  • มี.ค. 15, 2563
  • 1132
1
 
1 1
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากร 
 
2
 
3
 
สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กองกลาง ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตสาธารณะ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจากมติคคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอรับบริการ 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Top