เมนู

ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว

  • มี.ค. 24, 2563
  • 955

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว
 
*ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
Blue Grayscale Photo Job Vacancy Announcement 1
 
 
Top