เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “กระบวนการเรียนรู้การดำรงอยู่ในชีวิตวิถีใหม่” (New Normal)

  • ก.ค. 29, 2563
  • 146

2972020 ๒๐๐๗๓๑

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำรงอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ครั้งทีี 1 ภายใต้โครงการ"หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน แก่ประธานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ร่วมกับ สสส. ณ อันดามันคาเนเซีย รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง ทั้งนี้เนื้อหาในการอบรมนั้นประกอบไปด้วย การตระหนักรู้ภายในตน / การรู้จัดตนเอง / การจัดการอารมณ์ / ความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง / ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และทักษะการสร้างความตระหนักรู้ภายในตน

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 0

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 1

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 2

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 3

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 5

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 6

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 7

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 8

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 7

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 9

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 10

2972020 ๒๐๐๗๓๑ 11

Top